Zorgboerderij Yn e Skuorre
Birdaarderstraatweg 133
9101 PK Dokkum

0519 293719
06 22300163